Zakup elementów i materiałów do budowy prototypu – moduł 1 nacinania i odmuchu

Zamawiający:

FANT Sp. Z o. o.

ul. Tymienieckiego 25D/79, 90-350 Łódź

NIP 7282834262

Regon 381933529

Łódź dn. 05.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/4.1/FANT/2023/MOD1

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0063/18-00 z dnia 28.12.2018 r., dla którego zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

 1. ZAMAWIAJĄCY:
NAZWAFANT Sp. z o. o.
FORMA PRAWNASpółka z ograniczona odpowiedzialnością
ADRES SIEDZIBYul. Tymienieckiego 25D/79  90-350 Łódź
KRS0000760663
NIP7282834262
REGON381933529
DANE TELEADRESOWE
ADRES DO KORESPONDENCJIul. Tymienieckiego 25D/79  90-350 Łódź
E-MAILm.kundzicz@fant.bio
TELEFON798 463 684
 • ZAPYTANIE OFERTOWE:
PUBLIKACJA ZAPYTANIAZapytanie ofertowe dostępne jest: w bazie konkurencyjności, pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl    
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 ,,Zakup elementów i materiałów do budowy prototypu – moduł 1 nacinania i odmuchu”

W skład zamówienia wchodzą:

 1. Materiały/elementy konstrukcyjne wykonane wg dokumentacji
 2. Elementy gotowe do budowy prototypu wg dokumentacji
 3. Elementy elektroniki wg dokumentacji
 4. Napędy, silniki elektryczne, elementy przyłączeniowe wg dokumentacji
 5. Elementy pneumatyki według dokumentacji

Kod CPV: 44100000-1; 31000000-6; 31700000-3; 42677000-2   

Dokumentacja wraz ze specyfikacją dotycząca elementów od 1 do 4 znajduje się w siedzibie firmy FANT Sp. z o.o. i zostanie udostępniona oferentowi do wglądu w tejże siedzibie, w przypadku jego zainteresowania przedmiotem zamówienia, po podpisaniu oświadczenia o poufności przekazanych materiałów.

 • Zamawiający nie dopuszcza wykonania elementów z materiałów innych niż wskazanych w dokumentacji.
 • ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • TRYB ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Działania 4.1, umowa o dofinansowaniu  nr: POIR.04.01.04-00-0063/18-00 z dnia 28.12.2018 r.

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Termin składania ofert: do XX kwietnia 2023 do godz. 11:00
 2. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 105 dni od podpisania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia, jak również do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 5. Koszty transportu i ubezpieczenia dostawy pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego no terenie RP.
 6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.
 8. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
 9. Wykonawca na przedmiot umowy zobowiązany jest udzielić gwarancji jak wskazano w OPZ.
 10. Bieg okresu gwarancyjnego wyszczególniony powyżej, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
 11. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykrycia.
 12. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie gwarancji, w szczególności koszty dojazdów, wymiany przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
 13. Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą handlową dostarczona została specyfikacja materiałowa potwierdzająca zgodność oferty z dokumentacją techniczną zamawianego produktu.
 14. Warunkiem koniecznym przystąpienia do procedury przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną zamawianych produktów, która znajduje się w siedzibie zamawiającego. Dokumentacja nie będzie udostępniana inną drogą przekazu.
 •  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

 1. Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawców:
 2. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 4. wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło o w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 5. z przyczyn, określonych w art. 108 PZP;
 6. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 7. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zaproszeniu do składania ofert.
 8. Zamawiający, działając na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), [dalej jako: „specustawa”] informuje, że oprócz podstaw wykluczenia wskazanych w ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 specustawy, wyklucza się również Wykonawcę:
  1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
  1. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
  1. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.
 9. Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 10. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w niej co najmniej10 % udziałów lub akcji,
 11. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 12. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia

Zapytanie ofertowe mogą składać wyłącznie firmy, które zapoznały się uprzednio z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotów zamówienia. Dokumentacja pozostaje do wglądu w siedzibie firmy FANT sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziały w postępowaniu.

 • DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W    POSTĘPOWANIU:

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 i oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziały w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT: Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 50%
  Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
  C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty ocenianej * 50

 2. Termin dostawy 30% Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną obliczone według wzoru:
  T = Najkrótszy termin dostawy / Termin dostawy ocenianej * 30

 3. Okres gwarancyjny (liczony w miesiącach) 20% Punkty za kryterium „Okres gwarancyjny” zostaną obliczone według wzoru:
  G = okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy okres gwarancyjny * 20

Uwzględnia się tylko oferty z okresem terminu nie dłuższym niż 105 dni.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.

Przyjmuje się, że 1%=1pkt.  

10.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4 miesiące od dnia podpisania umowy

11.         MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce składania ofert:

– w formie elektronicznej na platformie – Bazy konkurencyjności,

– w wersji papierowej w siedzibie firmy.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku podpisania Oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU XX.04.2020 r. DO GODZ. 11:00

Oferty złożone po upływie terminu z przyczyn formalnych zostaną odrzucone.

Osoby do kontaktu:

W sprawach formalnych i technicznych: Maciej Kundzicz: m.kundzicz@fant.bio, tel.: +48 798 463 684

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 201/679

Zgodnie z treścią z art. 13 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FANT Sp. z o.o., dalej zwany „FANT”, ul. Tymienieckiego 25D/79 , 90-350 Łódź. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres:  FANT Sp. z o.o. , ul. Tymienieckiego 25D/79 , 90-350 Łódź, przez e – mail:fant@fant.bio;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: ul. Tymienieckiego 25D/79 , 90-350 Łódź (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub przez e-mail: fant@fant.bio.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych, w tym w zakresie archiwizacji dokumentów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres ten może ulec wydłużeniu gdy jest to uzasadnione przepisami prawa.
 5.  Odbiorcy danych osobowych. Z uwagi, że postępowania o udzielenie zamówienia co do zasady są jawne Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom, które wystąpiły o zapoznanie się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być podmioty z którymi FANT zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy prawa. FANT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  1. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Niemniej jednak podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
 • Załącznik nr. 1 – Wzór formularza ofertowego,
 • Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
 • Załącznik nr. 3- Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy

…………………………………………………                                                                 …………………………………………………

Data i miejscowość                                                                                                                        Podpis i pieczęć

Załącznik nr 1

……………………………………………………

                                                                                                                                                                         Miejscowość i data

OFERTA

dla FANT Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych”.

NAZWA WYKONAWCYADRES
  

OSOBA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko 
Adres 
Telefon 
E-mail 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………. na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………dla FANT Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu:  „Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych”, składam/y następującą ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym:

 1. Przedmiot oferty: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Cena oferty:

Cena oferty wynosi ……………….. zł netto, słownie…………………………………..………………………………..

                                  (cena oferty wynika z wypełnionego załącznika nr 1 do zapytania)

Podatek VAT …………………….., słownie ……………………………………………………………………………………..

Cena oferty wynosi …………………….. zł brutto, słownie ……………………………………………………………..

W tym:

12345
Nazwa pozycji zgodnie z Opisem przedmiotu zamówieniaCena nettoStawka VAT %Wartość VATCena brutto
Materiały/elementy konstrukcyjne wykonane wg dokumentacji     
Elementy gotowe do budowy prototypu    
Elementy elektroniki    
Napędy, silniki elektryczne, elementy przyłączeniowe    
 • Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi: ………………………………………………………………………..
 • Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… dni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy.

                                                                                                                    ……………………………………………………………..

                                                                                                                            Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki:

 1. …………………………………………………


Załącznik nr 2

……………………………………………………

                                                                                                                                                      Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr 1/4.1/FANT/2023/MOD1, oświadczam/y, że:

                                                                                                                    ……………………………………………………………..

                                                                                                                                      Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

                                                                                                                       ……………………………………………………

                                                                                                                                      Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr 1/4.1/FANT/2023/MOD1, oświadczam/y, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                                                             ……………………………………………………………..

                                                                                                                                        Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej       

                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

UMOWA   WZÓR

zawarta w dniu ………….2023 roku pomiędzy FANT Sp. z o. o., ul. Tymienieckiego 25D/79  90-350 Łódź, wpisanym do KRS pod numerem 0000760663, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez:

 • Stanisława Franczaka – Prezesa Zarządu
 • ……………………………………………………

a

…………………………  wpisanym do …………………… pod numerem ……………….., zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:

– ………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, strony zawierają umowę o następującej treści:

przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz niniejszą umową a także zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia wysokiego standardu dostawy.

§3

Termin realizacji zamówienia: …………….dni od daty podpisania umowy.

§4

1. Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę:

Netto:                                    VAT 23 %:                        Brutto:

Słownie:

Wartość części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą z dnia ……………………………..

2. Cena obejmuje cały zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową i jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie 14 dni od daty podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, po wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia po dostarczeniu wybranych elementów danej części. Procentowa realizacja danej części będzie każdorazowo określana w protokole zdawczo-odbiorczym.

§5

1. Dostawca udziela, co najmniej …………….. miesięcznej gwarancji na bezawaryjne działanie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązuje się do ich bezzwłocznego usunięcia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie.

§6

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

– opóźnienie z dostarczeniem przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

– opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

§7

1. W przypadku, gdy – niezależnie od postanowień § 6 – nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy oraz w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest On do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

2. W przypadku opóźnienia z dostarczeniem przedmiotu umowy lub usunięciem wad przez Dostawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania i powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy.

§8

Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle realizacji umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                              DOSTAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………………..                                                                                                   ……………………………………………………………..

                                                                               ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający:

FANT Sp. Z o. o.

ul. Tymienieckiego 25D/79, 90-350 Łódź

NIP 7282834262

Regon 381933529

Łódź dn. 05.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/4.1/FANT/2023/MOD1

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0063/18-00 z dnia 28.12.2018 r., dla którego zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

 1. ZAMAWIAJĄCY:
NAZWAFANT Sp. z o. o.
FORMA PRAWNASpółka z ograniczona odpowiedzialnością
ADRES SIEDZIBYul. Tymienieckiego 25D/79  90-350 Łódź
KRS0000760663
NIP7282834262
REGON381933529
DANE TELEADRESOWE
ADRES DO KORESPONDENCJIul. Tymienieckiego 25D/79  90-350 Łódź
E-MAILm.kundzicz@fant.bio
TELEFON798 463 684
 • ZAPYTANIE OFERTOWE:
PUBLIKACJA ZAPYTANIAZapytanie ofertowe dostępne jest: w bazie konkurencyjności, pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl    
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 ,,Zakup elementów i materiałów do budowy prototypu – moduł 1 nacinania i odmuchu”

W skład zamówienia wchodzą:

 1. Materiały/elementy konstrukcyjne wykonane wg dokumentacji
 2. Elementy gotowe do budowy prototypu wg dokumentacji
 3. Elementy elektroniki wg dokumentacji
 4. Napędy, silniki elektryczne, elementy przyłączeniowe wg dokumentacji
 5. Elementy pneumatyki według dokumentacji

Kod CPV: 44100000-1; 31000000-6; 31700000-3; 42677000-2   

Dokumentacja wraz ze specyfikacją dotycząca elementów od 1 do 4 znajduje się w siedzibie firmy FANT Sp. z o.o. i zostanie udostępniona oferentowi do wglądu w tejże siedzibie, w przypadku jego zainteresowania przedmiotem zamówienia, po podpisaniu oświadczenia o poufności przekazanych materiałów.

 • Zamawiający nie dopuszcza wykonania elementów z materiałów innych niż wskazanych w dokumentacji.
 • ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • TRYB ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Działania 4.1, umowa o dofinansowaniu  nr: POIR.04.01.04-00-0063/18-00 z dnia 28.12.2018 r.

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Termin składania ofert: do XX kwietnia 2023 do godz. 11:00
 2. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 105 dni od podpisania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia, jak również do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 5. Koszty transportu i ubezpieczenia dostawy pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego no terenie RP.
 6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.
 8. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
 9. Wykonawca na przedmiot umowy zobowiązany jest udzielić gwarancji jak wskazano w OPZ.
 10. Bieg okresu gwarancyjnego wyszczególniony powyżej, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
 11. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykrycia.
 12. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie gwarancji, w szczególności koszty dojazdów, wymiany przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
 13. Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą handlową dostarczona została specyfikacja materiałowa potwierdzająca zgodność oferty z dokumentacją techniczną zamawianego produktu.
 14. Warunkiem koniecznym przystąpienia do procedury przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną zamawianych produktów, która znajduje się w siedzibie zamawiającego. Dokumentacja nie będzie udostępniana inną drogą przekazu.
 •  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

 1. Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawców:
 2. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 4. wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło o w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 5. z przyczyn, określonych w art. 108 PZP;
 6. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 7. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zaproszeniu do składania ofert.
 8. Zamawiający, działając na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), [dalej jako: „specustawa”] informuje, że oprócz podstaw wykluczenia wskazanych w ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 specustawy, wyklucza się również Wykonawcę:
  1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
  1. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
  1. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.
 9. Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 10. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej i posiadaniu w niej co najmniej10 % udziałów lub akcji,
 11. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 12. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia

Zapytanie ofertowe mogą składać wyłącznie firmy, które zapoznały się uprzednio z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotów zamówienia. Dokumentacja pozostaje do wglądu w siedzibie firmy FANT sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziały w postępowaniu.

 • DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W    POSTĘPOWANIU:

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 i oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziały w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT: Ocenie według poniższych kryteriów podlegać będą tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Cena brutto 50%
  Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
  C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty ocenianej * 50

 2. Termin dostawy 30% Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną obliczone według wzoru:
  T = Najkrótszy termin dostawy / Termin dostawy ocenianej * 30

 3. Okres gwarancyjny (liczony w miesiącach) 20% Punkty za kryterium „Okres gwarancyjny” zostaną obliczone według wzoru:
  G = okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy okres gwarancyjny * 20

Uwzględnia się tylko oferty z okresem terminu nie dłuższym niż 105 dni.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.

Przyjmuje się, że 1%=1pkt.  

10.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4 miesiące od dnia podpisania umowy

11.         MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce składania ofert:

– w formie elektronicznej na platformie – Bazy konkurencyjności,

– w wersji papierowej w siedzibie firmy.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku podpisania Oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU XX.04.2020 r. DO GODZ. 11:00

Oferty złożone po upływie terminu z przyczyn formalnych zostaną odrzucone.

Osoby do kontaktu:

W sprawach formalnych i technicznych: Maciej Kundzicz: m.kundzicz@fant.bio, tel.: +48 798 463 684

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 201/679

Zgodnie z treścią z art. 13 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FANT Sp. z o.o., dalej zwany „FANT”, ul. Tymienieckiego 25D/79 , 90-350 Łódź. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres:  FANT Sp. z o.o. , ul. Tymienieckiego 25D/79 , 90-350 Łódź, przez e – mail:fant@fant.bio;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: ul. Tymienieckiego 25D/79 , 90-350 Łódź (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub przez e-mail: fant@fant.bio.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych, w tym w zakresie archiwizacji dokumentów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres ten może ulec wydłużeniu gdy jest to uzasadnione przepisami prawa.
 5.  Odbiorcy danych osobowych. Z uwagi, że postępowania o udzielenie zamówienia co do zasady są jawne Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom, które wystąpiły o zapoznanie się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być podmioty z którymi FANT zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy prawa. FANT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  1. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Niemniej jednak podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
 • Załącznik nr. 1 – Wzór formularza ofertowego,
 • Załącznik nr. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
 • Załącznik nr. 3- Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy

…………………………………………………                                                                 …………………………………………………

Data i miejscowość                                                                                                                        Podpis i pieczęć

Załącznik nr 1

……………………………………………………

                                                                                                                                                                         Miejscowość i data

OFERTA

dla FANT Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych”.

NAZWA WYKONAWCYADRES
  

OSOBA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko 
Adres 
Telefon 
E-mail 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………. na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………dla FANT Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu:  „Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych”, składam/y następującą ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym:

 1. Przedmiot oferty: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Cena oferty:

Cena oferty wynosi ……………….. zł netto, słownie…………………………………..………………………………..

                                  (cena oferty wynika z wypełnionego załącznika nr 1 do zapytania)

Podatek VAT …………………….., słownie ……………………………………………………………………………………..

Cena oferty wynosi …………………….. zł brutto, słownie ……………………………………………………………..

W tym:

12345
Nazwa pozycji zgodnie z Opisem przedmiotu zamówieniaCena nettoStawka VAT %Wartość VATCena brutto
Materiały/elementy konstrukcyjne wykonane wg dokumentacji     
Elementy gotowe do budowy prototypu    
Elementy elektroniki    
Napędy, silniki elektryczne, elementy przyłączeniowe    
 • Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi: ………………………………………………………………………..
 • Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi ………… dni (wykonawca określa termin dostawy), licząc od dnia podpisania umowy.

                                                                                                                    ……………………………………………………………..

                                                                                                                            Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki:

 1. …………………………………………………


Załącznik nr 2

……………………………………………………

                                                                                                                                                      Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr 1/4.1/FANT/2023/MOD1, oświadczam/y, że:

                                                                                                                    ……………………………………………………………..

                                                                                                                                      Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

                                                                                                                       ……………………………………………………

                                                                                                                                      Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Składając ofertę na zapytanie ofertowe nr 1/4.1/FANT/2023/MOD1, oświadczam/y, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                                                             ……………………………………………………………..

                                                                                                                                        Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej       

                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

UMOWA   WZÓR

zawarta w dniu ………….2023 roku pomiędzy FANT Sp. z o. o., ul. Tymienieckiego 25D/79  90-350 Łódź, wpisanym do KRS pod numerem 0000760663, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez:

 • Stanisława Franczaka – Prezesa Zarządu
 • ……………………………………………………

a

…………………………  wpisanym do …………………… pod numerem ……………….., zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:

– ………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, strony zawierają umowę o następującej treści:

przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz niniejszą umową a także zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia wysokiego standardu dostawy.

§3

Termin realizacji zamówienia: …………….dni od daty podpisania umowy.

§4

1. Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę:

Netto:                                    VAT 23 %:                        Brutto:

Słownie:

Wartość części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą z dnia ……………………………..

2. Cena obejmuje cały zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową i jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie 14 dni od daty podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, po wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia po dostarczeniu wybranych elementów danej części. Procentowa realizacja danej części będzie każdorazowo określana w protokole zdawczo-odbiorczym.

§5

1. Dostawca udziela, co najmniej …………….. miesięcznej gwarancji na bezawaryjne działanie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązuje się do ich bezzwłocznego usunięcia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie.

§6

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

– opóźnienie z dostarczeniem przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

– opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

§7

1. W przypadku, gdy – niezależnie od postanowień § 6 – nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy oraz w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest On do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

2. W przypadku opóźnienia z dostarczeniem przedmiotu umowy lub usunięciem wad przez Dostawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania i powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy.

§8

Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle realizacji umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                              DOSTAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………………..                                                                                                   ……………………………………………………………..

                                                                               ……………………………………………………………………………………..