POLITYKA PRYWATNOŚCI FORVITE P.S.A. oraz STRONY INTERNETOWEJ FORVITE.COM

1. Dla Właściciela Forvite P.S.A. oraz administratora niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkowników/Klientów jest sprawą najwyższej wagi. Dokładają oni starań, aby Użytkownicy/Klienci czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe firmie FORVITE P.S.A..

2. Użytkownik/Klient to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca m.in. z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Klienta, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Forvite Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą przy: Dobieszyn 5, 38-460 Jedlicze, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd REJONOWY w Rzeszowie, Wydział XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000948231, NIP: 6842663997 (zwany dalej: „Administrator“).

Właścicielem strony internetowej jest Forvite Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą przy: Dobieszyn 5, 38-460 Jedlicze, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd REJONOWY w Rzeszowie, Wydział XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000948231, NIP: 6842663997 (zwany dalej: „Właściciel“).

Inspektorem ochrony danych „IOD” jest Maciej Kundzicz, adres e-mail: admin@FORVITE.COM


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta w celu nawiązania współpracy handlowej i prawidłowego wykonywania umów sprzedaży m.in. zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.forvite.com.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika/Klienta towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika/Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

f. Przyjmowanie zamówień, obsługa zleceń i wniosków, rozpatrywanie reklamacji.

g. Przedstawienie oferty handlowej i nawiązanie współpracy.

3. Użytkownik/Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi/Klientowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych bezpośrednich produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika/Klienta, lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


III. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

– imię i nazwisko;
– adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– imię i nazwisko;
– płeć;
– adres dostawy;
– numer telefonu;
– adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– data urodzenia;
– numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

d. Przedstawienie oferty handlowej i zawarcie umowy handlowej.

– imię nazwisko

– nazwa firmy

– adres firmy

– NIP

– numer telefonu

– adres e-mail

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika/Klienta, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:

  • Adres do rozliczeń, numer dowodu osobistego lub zagranicznego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców)


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO“.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika/Klienta, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik/Klient może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik/Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika/Klienta konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika/Klienta zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika/Klienta. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik/Klient może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika/Klienta, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik/Klient może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika/Klienta, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika/Klienta, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik/Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik/Klient może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika/Klienta. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika/Klienta oraz jakie konkretnie dane Użytkownik/Klient życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika/Klienta swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika/Klienta. Potwierdzenie przez Użytkownika/Klienta żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika/Klienta oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika/Klienta o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników/Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników/Klientów, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników/Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


VII. PLIKI COOKIES


1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies“) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

ecsi: 1 miesiąc
cck3: usuwany po zamknięciu przeglądarki
_Secure_CASTGC: usuwany po zamknięciu przeglądarki
has_js: usuwany po zamknięciu przeglądarki

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.