Projekt: „Opracowanie i wdrożenie technologii przetworzenia ziaren bobiku w celu wytworzenia wzbogaconego źródła białka pozbawionego czynników anty żywieniowych do zastosowań w żywieniu człowieka”, Umowa nr: NUTRITECH1/003A/2022 z dnia 27.09.2023 r., realizowany w ramach: Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

A ramp along a curved wall in the Kiasma Museu, Helsinki, Finland

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024

dotyczące projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii przetworzenia ziaren bobiku w celu wytworzenia wzbogaconego źródła białka pozbawionego czynników antyżywieniowych do zastosowań w żywieniu człowieka” realizowanego w ramach Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Zamawiający: Forvite Prosta Spółka Akcyjna

NIP: 7282834262

Adres pocztowy: 90-350 Łódź, ul. Ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 25D lok 79

Telefon/Fax:  798 463 684

Osoba do kontaktów: Maciej Kundzicz, m.kundzicz@forvite.com

Ogólny adres Zamawiającego: http://www.forvite.com

Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo prywatne

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia – dostawa

Nazwa zamówienia – „wynajem powierzchni dla laboratorium”

Główne miejsce realizacji dostawy – Łódź

Kod NUTS – PL113

Kod CPV –70220000-9 usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje wynajem powierzchni dla laboratorium wraz z powierzchnią montażową do stanowiska badawczych. Obie powierzchnie powinny znajdować się blisko siebie. W pomieszczeniu laboratorium zamawiający umieści swój sprzęt badawczy. Powierzchnia montażowa służyć będzie do wykonywania i montażu prototypowych konstrukcji.

Pomieszczenia powinna znajdować się w granicach miasta w dobrze skomunikowanym miejscu. Na linii drogowej Poznań -Konin-Łódź. Wymagany dostęp z drogi publicznej utwardzonej o dopuszczonym ruchu ciężarowym.

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu najmu

 1. Wielkość wymaganej powierzchni nie mniejsza niż 60 metrów kwadratowych o wysokości co najmniej 3 metry z możliwością wydzielenia pomieszczeń pod badania PCR i mikrobiologiczne.
 2. Powierzchnia dla laboratorium powinna być wyposażona w co najmniej dwa źródła zasilania wodą oraz dwa odpływy ścieków.
 3. Powierzchnia dla laboratorium powinna mieć instalacje elektryczną o mocy 230 v w ilości co najmniej 5 gniazd,
 4. Powierzchnia dla laboratorium powinna posiadać dostęp do sieci wi-fi lub instalację teletechniczną zapewniającą stabilne połączenie internetowe.
 5. Powierzchnia dla laboratorium powinna posiadać możliwość podłączenia urządzeń wyciągowych i komplet mebli; co najmniej 5 m kw stołów laboratoryjnych, szafę laboratoryjną, a także posiadać wydajne systemy wymiany powietrza,
 6. Powierzchnia dla laboratorium powinna spełniać wymogi bhp pozwalające na pracę co najmniej 8 godzin, a także pozostałe wymogi prawa pracy pozwalające na zatrudnienie w nim pracowników,
 7. Powierzchnia dla laboratorium powinna umożliwiać przeprowadzenia certyfikacji dla laboratoriów mikrobiologicznych zapewniającej prowadzenie badań nad żywnością. Okoliczność ta zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w trakcie oględzin.
 8. Wymaga się dostępu zarówno osób zatrudnionych w laboratorium jak i na powierzchni montażowej do pomieszczeń socjalnych oraz do pomieszczeń sanitarnych, nie wykluczających osób niepełnosprawnych. Zlecający dopuszcza rozwiązania polegające na dostępie do takich pomieszczeń wspólnie z innymi korzystającymi.
 9. Powierzchnia montażowa powinna mieć co najmniej 60 m.kw. i wysokość 3 metry.
 10. Oczekuje się wydzielenia powierzchni montażowej za pomocą ścian lub innych trwałych przegród (panele, siatka).
 11. Powierzchnia montażowa ma mieć możliwość dostępu do napięcia 230 v oraz napięcia 400 V.
 12. Dla powierzchni montażowej wymaga się odpowiedniej wentylacji, oświetlenia, aby zachować bezpieczeństwo i higienę pracy umożliwiające zatrudnienie tam pracowników w pełnym 8 godzinnym czasie zmianowym.
 13. Powierzchnia montażowa powinna być wolna od szkodliwych immisji hałasu, oparów, gorąca, smogu elektromagnetycznego oraz innych, które mogą naruszać normy bhp.
 14. Wymagania wspólne dla powierzchni laboratoryjnej i montażowej; dostęp umożliwiający pracę w dowolnych godzinach doby, jak również w dowolnych dniach miesiąca, brak utrudnień ograniczających zatrudnienie niepełnosprawnych, możliwość zamykania powierzchni, oddzielne opomiarowanie mediów lub transparentny system rozliczenia mediów (należy podać w ofercie, w jaki sposób media będą rozliczane), możliwość dojazdu i parkowania co najmniej 2 samochodów.

OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie obejmuje wynajem powierzchni laboratoryjnej oraz montażowej.
 2. Czas trwania najmu od 12.02. 2024 do 30.04.2027.
 3. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.

7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.

 1. Termin wynajmu może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin wynajmu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza również wydłużenie lub skrócenie terminu najmu o nie więcej niż 12 miesięcy po uzyskaniu zgody NCBR.
 2. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
 3. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
 4. Warunki płatności: Płatność w okresach MIESIĘCZNYCH, do 14 dnia kolejnego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej z końcem danego okresu.

III.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wynajmujący, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

– posiadają niezbędną dla wynajmu infrastrukturę.  Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie, w przypadku pomieszczeń laboratoryjnych, a w przypadku posiadania akredytacji, atestów okazanie kopii dokumentów potwierdzających posiadane dopuszczenia, zezwolenia, status.

IV.            KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 80 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 80, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 80.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Kryterium nr 2: Opomiarowanie mediów – waga kryterium 6 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:

Prąd – 2 pkt, woda i ścieki 2 pkt, ogrzewanie 2 pkt,

Kryterium nr 3: miejsca parkingowe – waga kryterium 4 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:

– miejsca parkingowe więcej niż 2 – 4 pkt.

Kryterium nr 4: odległość ciągiem pieszym lub jednym pomieszczeń laboratorium od powierzchni montażowej;

Do 100 metrów – 10 pkt

Od 101 do 300 metrów 5 pkt.

Pow. 300 metrów 0 pkt.

Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 4.

V.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Forvite Prosta Spółka Akcyjna, 90-350 Łódź ul. Ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 25D lok 79, Polska lub elektronicznie poprzez portal bazy konkurencyjności.

Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:

[Oferta w postępowaniu 1/2024 wynajem powierzchni laboratoryjnej i powierzchni montażowej. Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 16 luty 2024r]

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 15 lutego 2024 do godziny 23:59:59.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 lutego 2024 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

VI.            INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:

 1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną, co najmniej załącznik nr 2) zaproponowanej powierzchni wynajmu zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
 4. Zaparafowany projekt umowy najmu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.

Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

VII.          INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

–     Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

–     Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.

–     Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

–     Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VIII.       POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Niniejsze Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
 2. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
 3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Informacja na temat przyczyn odrzucenia będzie zawarta w protokole wyboru oferty. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawca (Oferent) zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
 4. Zamawiający może odrzucić Oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. W trakcie trwania postępowania Zamawiający wymaga od Oferentów zadawania pytań co do treści zapytania ofertowego i jego załączników wyłącznie w formie elektronicznej na adres m.kundzicz@forvite.com. Wszystkie pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
 8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
 9. W toku oceny ofert zamawiający może przeprowadzić oględziny oferowanych pomieszczeń. Oferent obowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do udostępnienia pomieszczeń przedstawicielom Zamawiającego oraz do udzielenia wyjaśnień. Z oględzin sporządza się protokół.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 1/2024

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór).

– Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wzór).

– Załącznik nr 4 – Projekt umowy dostawy (wzór).

– Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna

Można załączniki pobrać tutaj